Presentation

Stiftelsen Markussens studiefond delar ut stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Det är därför viktigt att ett personbevis som visar födelseort finns med i ansökan.

OBS! Körkort saknar uppgift om födelseort och räcker därför inte som personbevis.

Riktlinjer för stipendieutdelningen

Stipendierna är avsedda för omkostnader i samband med studierna.

Stipendier utgår för pågående studier vid universitet och högskolor (grund- och avancerad utbildning), yrkeshögskoleutbildningar eller motsvarande utbildningar i Sverige eller utomlands.

Stipendium kan erhållas en gång under studietiden Efter prövning kan dock stipendium erhållas en andra gång för särskilt kostsamma studier. Dessa studier måste dokumenteras med intyg etc.

Stipendier för grundutbildning

Studieresultat från minst tre högskoleterminers studier (90 poäng) på den aktuella utbildningen måste kunna redovisas. Undantag kan göras för 1-åriga utbildningar utomlands. Studierna måste bedrivas på heltid och i normal studietakt, dvs. 30 ECTS-poäng per termin eller 100 Yh-poäng.

För yrkeshögskoleutbildningar eller motsvarande utbildningar i Sverige och utomlands gäller dock fortfarande kravet på två genomförda terminer då dessa utbildningar sällan är mer än fyra terminer.

Om studierna har ett annat upplägg, t.ex. utlandsstudier, måste detta anges. Uppnådda studieresultat måste dokumenteras med studieintyg. Det är viktigt att den senaste terminens alla poäng är med.

Forskarstipendier

Markussens studiefond delar också ut ett antal forskarstipendier. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna. Forskarstipendium kan man få även om man tidigare har fått stipendium för studier på grundnivå.

Vid urvalet av stipendiater tittar styrelsen på uppnådda studieresultat med hänsyn till den tid som studierna har bedrivits. I möjligaste mån tas hänsyn till lärartjänstgöring, barnledighet etc. Dessutom tittar man på omfattningen av publicerade vetenskapliga artiklar, aktivt deltagande i internationella konferenser och andra förhållande som visar på ett stort engagemang i studierna.

Stipendiet överlämnas vid en högtidlig ceremoni, där stipendiaterna personligen närvarar och ger en populärvetenskaplig föreläsning om sin forskning. Den som tilldelas ett forskarstipendium förväntas personligen ta emot stipendiet.

Utbetalning av stipendierna

Utbetalning sker via det bankkonto som angivits i stipendieansökan. Normalt sker utbetalningen under april månad. Stipendiernas storlek varierar från år till år beroende på antal stipendier och avkastningen på studiefondens tillgångar.

Ansökningstid

Ansökningsomgången börjar den 28 november. Ansökan ska vara inkommen till studiefonden senast den 20 februari. Ansökan om forskarstipendium ska vara studiefonden tillhanda senast den 31 januari. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett. För sent inkommen eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Styrelsen

Styrelsen består av sju personer. De utses med hänsyn till makarna Markussens önskemål om representation för region, länsförvaltning och utbildningsväsen. Styrelsen har följande ledamöter:

Styrelsen träffas två gånger per år. Vid det första mötet beslutas om vilka doktorander som ska få forskarstipendium. Vid det andra tillfället bestäms vilka studenter som ska belönas.

För granskning av fondens räkenskaper och förvaltning utser styrelsen två revisorer, som utses för tre år i sänder. Revisorer är Per Magnusson och Claes-Olof Kilander.

Markussens ständige sekreterare är Anders Meijer som tar hand om studiefondens administration och löpande verksamhet.

Styrelsen 2023 Från vänster Magnus Hellgren, Lennart Johansson, Markus Brunskog, Gudrun Lundqvist, Katarina Rupar Gadd, Marie Eriksson, Christina Lindqvist samt Anders Meijer.